Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

Tilbage til historiernes indholdsfortegnelse

Tilbage til den lokalhistoriske side

http://www.engesvangarkiv.dk/grafik/billeder/jens%20jensen%201883.jpg       http://www.engesvangarkiv.dk/grafik/billeder/Jens%20Jensen1935.jpg        http://www.engesvangarkiv.dk/grafik/billeder/refshalegaard.jpg

Jens Jensen 1883              Jens Jensen 1935                       Refshalegaard 1935

Fakta om Jens Jensen:

Jens Jensen har om sig selv fortalt følgende: Han blev født i Refshalegaard søndag den 30. juli 1865. Hans fader var gårdejer, sognefoged og Dannebrogsmand Ole Christian Jensen, født 1834 og død 1907, og hans moder Andrejette Sørensen, født 1841 og død 1899  hun var datter af kreaturhandler Søren Rasmussen i Kragelund. (Han findes omtalt i H. P. Hansens bog Skovlovringer, ligesom Jens Jensen også findes omtalt)

Jens Jensens Farfar var Jens Christensen (Degn), dennes fader var Christen Jensen (Degn), hvis fader var Jens Christensen (Degn), og sidstnævntes fader, der var født i 1695, var måske en søn af sognedegnen, Matz Christensøn i Kragelund.

Efter at Jens Jensen var konfirmeret, begyndte han at plante gran og fyr i heden, der hørte til Refshalegård, og senere plantede han ved gården. I 1883 var han en tid hos den bekendte foregangsmand, H. J. Hansen, på Marsvinslund, i St. Blichers fødesogn, for at lære at dyrke roer, og fire år senere var han soldat i Randers, men ellers har han aldrig været borte fra hjemet i længere tid.


Han overtog sin fødegård i 1901, og året efter blev han beskikket til sognefoged, et embede, han røgtede med omhu, indtil han i 1933 måtte frasige sig det på grund af svigtende helbred. Da han havde været sognefoged i 25 år, blev han udnævnt til Dannebrogsmand. Fra 1904 - 23 var han medlem af Kragelund sogneråd og fra 1913 – 23 var han dets formand. Det var i hans tid, de tre sogne Kragelund, Funder og Engesvang, blev skilt ud i tre selvstændige kommuner.

Jens Jensen levede livet igennem som ungkarl, og han døde i 1941.

Jens Jensen interesserede sig livet igennem for alt hvad der var foregået i sognet, og han lavede utroligt mange optegnelser til Evald Tang Kristensen og Dansk Folkemindesamling. Museumsforstander H. P. Hansens bog om Skovlovringer er for størsteparten også opbygget over Jens Jensens optegnelser.