SKOLER I SOGNET
Billeder
Frederiksdal Skoler            Kragelund Skoler          Bedehøj og Stenholt skole

Tilbage til lokalhistorieBørnetal i Engesvang - Funder - Kragelund Kommune 1843 - 1858
Af Jens Peter Aaboe


Timetabel 1852/53
Af Jens Peter Aaboe

Når man undersøger Kragelund Skoles historie, så tror man knap sine egne øjne, når man opdager, at den første skole i sognet var i Christianshøj, altså i området mellem Frederiksdal og hovedvej A13 - snart det mest øde område i hele sognet. Det skete ved Kgl. rescript af 31, maj 1794. Men der er vidnesbyrd om en omgangsskole i Christianshøj allerede fra ca. 1765.

Forklaringen er, at hedens opdyrkning var en sag, der lå regeringen meget på hjerte. Fra 1759 strømmede tyske kolonister til Alheden, de såkaldte kartoffeltyskere. Kolonibyerne Havredal og Grønhøj skød op på den bare hede. Men også i Alhedens sydligste udkant skete der en spredt kolonisering. Det fremgår af konge- og dronningenavnene her omkring: Julianehede, Christianshede, Frederiksdal og Frederiksmose.  I Frederiks fik de tyske kolonister endda egen kirke, og de fik skoler. der skulle og have været en kirke i Christianshøj. Frederiksdal lå der hvor Kompedal plantage er i dag men jorden var flyvesand og vandlidende, så i 1764 blev det besluttet at flytte Frederiksdal til nuværende Christianshøj og Frederiksdal i Kragelund sogn . Der blev bygget i alt 15 kolonigårde og et skolehus og der skulle også have været bygget en kirke i Christianshøj men da nogle af kolonisterne var rejst og der manglede penge blev kirken ikke til noget. I første omgang var der ikke en skolebygning, men en skoleholder, der med løn af den Kgl. kasse skulle holde omgangsskole i Kragelund og Thorning sogne for kolonisternes børn. I 1816 var der 15 skolepligtige børn. Og det kunne endda knibe med at få dem i skole, fordi forældrene havde brug for deres arbejde hjemme.           
                                                                                                                                                                                              Her på bagsiden af den nuværende bygning er der bindingsværk som muligvis er tilbage fra1823 måske 1766


 
Tegninger af Jens Peter Aaboe af skolen i hans tid som lærer ved skolen
Bedehøj Skole (Christianshøjskolen), Christianshøjvej 26. På stedet her skulle der i 1766 have været bygget en kirke med navnet Christianskirken. (Rentekammeret havde i maj 1764 bevilget opførelse af 2 kirker i koloniområdet. Frederiks Kirke blev indviet den 16. april 1766, og efter planen skulle Christianskirken komme lige efter). Modellen var Frederiks Kirke, og byggematerialerne var på plads, men penge var der nok for få af, for kirken blev sparet væk. I stedet blev der oprettet en skole, først som omgangsskole, men i 1823 blev der så bygget en skole, der virkede indtil skolerne i Stenholt, Graamose og Frederiksdal blev taget i brug i 1901.


På stedet boede vandrelæreren og i 1823 blev der så bygget en skolebygning, den legendariske Bedehøj Skole, lige nord for vejen ved oldtidshøjen Bedehøj. Den blev af nogen kaldt Bedehøj Seminarium, formodentligt et hånligt udtryk for dens ringhed. Her var engang en lærer, Jacob Meiersen (1788 - 1797), der fik sindssygeanfald og ville bindes; hans kone var tiggerske. En anden lærer, Niels Hansen (1860 - 1872), var smed og smedede, mens børnene læste højt. Da Jens Rask, der drev købmandshandel fra Christianshøjgaard og senere fra en lille ejendom i Stenholt i begyndelsen af dette århundrede, gik i skole i Bedehøj skole, skete det engang, at lærerens kone gik på loftet, hvor brædderne var meget rådne. Pludselig stak hun et ben igennem de rådne brædder lige ned i skolestuen, og børnene blev selvfølgelig meget optagede af det dameben, der stak ned. Læreren var ved at miste disciplinen og råbte: "Hvo som kigger op bliver slagen med blindhed!" Men Jens Rask sagde: "A vover den jenne ywe!"

Kong Frederik den 6. besøgte engang Bedehøj Skole i 1826. Læreren hed på det tidspunkt Anders Villumsen. Han fungerede kun som fuldtidslærer om vinteren. Om sommeren var han omgangslærer, murer og samtidig tækkemand og arbejdsmand rundt omkring, og hans undervisning har nok været meget mangelfuld. I hvert fald måtte man "låne" lærer Guldbæk fra Funder for at klare kongebesøget. Det hele blev yderst pinligt, fordi kongen var lige ved at falde, da han trådte ind i skolestuen. Der var nemlig et stort hul (en "gravål") lige inden for døren, og børnene grinede af kongen. Anders Villumsen var lige ved at blive fyret, for kongen blev vred. Bedehøj Skole blev nedlagt i 1901 og erstattet af 2 nye skoler, Stenholt Skole og Frederiksdal Skole.


      

Stenholt Skole, Christianshøjvej 37, blev taget i brug i 1901. Lærerboligen er bygget i 1919 . Det er skolestuen til højre. Skolen blev nedlagt i 1953, hvor børn og lærer blev flyttet til Frederiksdal. Fra 1901 - 1919 var det læreren fra Skygge der var der det halve tid.


Frederiksdal Hovedskole, Frederiksdalvej 71. Skolen var i brug fra 1901 til 1965, hvor den nye skole i Kragelund stod færdig. Huset blev bygget om til brugsforening, og i 1988 blev det solgt til en købmand, der var der til 1992. Nu er der bolig i den tidligere lærerbolig.
 
    
Elever 1965Frederiksdal Forskole, Frederiksdalvej 57. Der var skole fra 1919 (lærerinde Else Nielsen blev ansat fra 1/1 1919) til 1966, hvor børnene blev flyttet til den nye skole i Kragelund. Herefter var bygningen kommunekontor for Kragelund Kommune indtil kommunesammenlægningen i 1970. Den blev solgt til privatbolig i 1972.

    
Elever 1965

I Kragelund blev der oprettet skole i 1799 ved fundats, og der blev bygget en skolebygning formodentlig i 1799. Vi véd ikke med sikkerhed, hvor den lå, men det er sandsynligt, at den lå lige over for præstegården på den nutidige adresse Sinding Hedevej 5. I hvert fald véd vi, at den første skole blev erstattet af den ny i 1859 på det sted. Det er faktisk den gamle skole fra 1859, der stadig ligger lige over for præstegårdens indkørsel.


Kragelund Gamle Skole, Sinding Hedevej 5, der var i brug som skole i tiden 1859 til 1914, nu privatbolig.

Man må ikke undre sig over, at Kragelund by tilsyneladende var lidt sent på gled med at få skole. Kragelund var for 200 år siden slet ikke en by i vores forstand. Der var formodentlig ikke andre huse end skolen og fattighuset; ellers kun de gårde, der stadig ligger her. Der var en lille ejendom på hjørnet, hvor Kragelund Brugs i dag ligger. Mellem den gamle skole og kroen lå en dam - "æ skuel'dam" - omtrent hvor forsamlingshuset ligger i dag. Dammen lå nærmest højere end skolen, og skolen var et fugtigt hus. Omkring år 1900 gik der svamp i gulvet i skolestuen. Læreren søgte sognerådet om at få bygget en ny skole med den begrundelse, at den gamle var sundhedsfarlig. Der gik ondsindede rygter i byen om, at læreren blot fik alle drengene til at tisse i et hjørne af skolestuen - og selv gjorde det samme - for at ødelægge skolens sundhed. Sognerådet fik en ekspert til at undersøge skolen, og han skrev attest på, at den var sundhedsfarlig.

Der herskede nærmest krigstilstand i Kragelund i år 1900 på spørgsmålet om den gamle skole. Gårdejer, sognefoged og sognerådsformand O. Chr. Jensen, Refshalegård, gik omkring i det vestlige Kragelund og samlede 40 underskrifter på, at man ville bevare skolen. Men lærer Kristensen og Mads Pedersen (dannebrogsmand og friskolelærer i Frederiksdal og fhv. sognerådsformand m.m.) samlede den østlige del af Kragelund omkring ønsket om en ny skole. Sognerådet fik en mand med forstand på de dele til at komme og "ryge" svampen ud af skolestuen. Han antændte noget, der gav megen røg, og svampen forsvandt faktisk. Men lærer Kristensen indbød så til et møde i skolen for at samle tilslutning til at presse sognerådet til at bygge en ny skole alligevel. På det møde i juli måned 1900 gik bølgerne højt. O. Chr. Jensen gik med til det møde, og jeg citerer fra Jens Jensens dagbog: "Far gik derop og var i sine udtalelser - efter sigende - meget radikal. Han foreslog at bygge skolen oppe på Klapbjerg - 'så kunne da vandet løbe fra læreren'. Det gik nu så vidt, at degnene blev en hel landeplage osv. Han titulerede lærer Kristensen med 'Du'. Det gik vistnok i det hele varmt til."Kragelund Forskole, Engesvang 6, blev bygget 1901 og nedlagt som skole ved bygningen af den nye skole i Kragelund i 1965. Huset blev derefter brugt som privat legestue og er nu aktivitetshus fortrinsvis for sognets ældre indbyggere.
    
Elever 1965

Måske forstår man O. Chr. Jensens vrede bedre, hvis man ser på, hvad sognerådet for Kragelund, Funder og Engesvang sogne netop på den tid planlagde. I år 1901 byggede sognerådet ny skole i Stenholt og i Frederiksdal, ny forskole i Kragelund (lige vest for skoledammen), forskole i Funder Kirkeby, tilbygning til skolen i Funder by, ny skole i Julianehede, ny skole i Skygge og ny skole i Pårup. I 1902 byggedes ny forskole i Engesvang. Det er 7 skoler rejst i samme år i én kommune. Det havde vist nok noget at gøre med en ny skolelov i 1899, men man forstår godt, at sognerådet kunne få sved på panden. Aldrig hverken før eller siden har sognerådet vist løftet så stort som i 1901 og kostede Kragelund - Funder - Engesvang kommune ca. 45.000 kr..Kragelund Hovedskole, Kragelundvej 73, blev bygget i 1914 og nedlagt som skole ved bygningen af den nuværende Kragelund Skole i 1965. Huset er nu grundstammen i Kragelund Plejehjem.
      
Elever 1965

Den nye skole, som lærer Kristensen sammen med grundtvigsk sindede folk ønskede sig så brændende i år 1900, kom først i år 1914. Der står i sognefoged Jens Jensens dagbog for 22. oktober 1914: "Den nye skole i Kragelund blev i dag indviet af provst Larsen i Thorning. Sognerådet havde møde om formiddagen i kroen. Jeg åbnede indvielsesmødet kl. 2; derefter talte provsten, sognepræst J.H. Sick, lærer R.P. Askløv, hvorpå provsten takkede sognerådet for den udmærkede måde, hvorpå skolespørgsmålet var løst. Derpå sluttede jeg mødet, hvorefter der var kaffebord, og børnene møder i morgen kl. 10 til chokolade. Forud for indvielsen spiste vi middag i skolens mødesal. Middagen gav lærer Askløv; pastor Sick havde provstinde Larsen, provsten fru Askløv og jeg fru Sick til bords. Skolen har kostet ca. 11.800 kr. at bygge, foruden byggegrunden 1.100 kr. Vandindlæg 250 kr. Hertil kommer hegn 184 kr. m.m."

Under krigen, vistnok om vinteren eller i foråret 1943, svingede der pludselig en dag en række store tyske militærkøretøjer op foran Kragelund Skole. Eleanora Ankersen, der gjorde rent, og som har fortalt det, blev meget bange. Hun var vist alene til stede. Tyskerne beslaglagde skolen. Børnene blev undervist på Sortehøjgård. Det blev dog kun en kort tid, for hen på sommeren beslaglagde tyskerne forsamlingshuset i stedet, og skolen blev atter fri.

Hovedskolen fra 1914 blev ombygget til plejehjem, indviet med væsentlig tilbygning efter nytår i 1970, men taget i brug fra ca. 1. oktober 1969. Nu er den væk og der er bygget et nyt plejecenter. Om Kragelund Centralskole - den nuværende - der nu har fejret sit 50-års jubilæum, om dens tilblivelse og om den strid, der dengang stod mellem Kragelund og Frederiksdal og andre detaljer, må der skrives om en anden gang.

Frederiksdal Friskole, Pederstrupvej 1. Skolen startede på Tøndborggaard, som dengang lå i Funder-Kragelund-Engesvang Kommune, men blev flyttet til denne adresse, hvor den var fra 1875 til 1901. Læreren var Mads Pedersen og han var en usædvanlig god lærer. I ejendommen boede møller og slagter Edvard Jensen og hans familie, og i 1880  blev der også plads til at starte Kragelund Sogns Brugsforening.


Kragelund Centralskole der blev taget i brug den 21. august 1965 og eleverne fra hele kommunen blev flyttet hertil, undtagen eleverne fra Frederiksdal forskole der kom med i 1966.


Johannes og Otto Agerholm ved skolebusserne med eleverne ca. 1972 - 73

Lærer ved skolerne

Kragelund og annex Funder Sognes Skoler
fra 1896 blev Engesvang selvstændig sogn fra Kragelund

og indtil 1915 var Engesvang, Funder og Kragelund en Kommune og i Viborg amt, og fra 1970 var Funder og Kragelund i Silkeborg Kommune og Århus Amt og Engesvang i Ikast kommune og Ringkøbing Amt

Fra "Viborg Amts degne- og skolehistorie 1957"

KRAGELUND

 I 1735 foreslog man at bygge en skole her, men undervisningen i foregik i kirken eller i degnens stue, til der ved fundats af 15/4 1799 oprettedes en fast skole, den havde 5 fag bolig, 4 fag skolestue og 5 fag udhus i een længe. 1859 byggedes en ny skole, som 1914 blev omdannet til to privatboliger, og den står endnu. Forskolen byggedes 1901 og en ny hovedskole 1914. Indtil 1857 underviste læreren fra Kragelund i Engesvang og Skygge om­gangsskoler to dage ugentlig i sommerhalvåret. 1829 havde Kragelund - Funder 2 hovedskoler og 9 omgangsskoler foruden koloniskolen i Christianshøj. Se „Fra Viborg Amt", 1931, s. 76 ff.

1.  Niels Bertelsen, til 1651, degn her, indstævntes 8/5 1650 for letfærdighed, dømtes fra sit kald 10/4 1651, men var bortrømt forinden.

2.  Christen Christensen, 1651- 89, kaldedes 29/8 1651, er sammen med præsten, hr. Mads, nævnt i Edv. Egebergs bog „Mørk Tid". G. m. Kirsten Degns.

3.  Matz Christensen, 1689 til ca. 1732, stud. Viborg 1674, 18/9 1689 sognedegn i Kragelund - Funder, boede i sit eget hus 1690, der eller i kirken underviste han ungdommen, da her ikke var skolehus eller degnebolig.

— De fire næste sognedegne boede i Funder kirkeby og var tillige skh. der, se der. Her ses ikke at have været skh. fra 1741; men skolevæsenet ordnedes også først 1799.

4.  Gustav Lassen, 1799 -1814, se Lemming.

5.  Christen Breclegaard, 1814 - 41, f. 1783, underofficer, 1814 degn i Kragelund, afsat 1841. Han var 1820 og 1821 vidne ved fogedforretning i Kragelund, da pastor Møller pantedes for reste­rende kgl. skatter. G. m. Anna Johanne Christensdatter, f. 1798. B.: 1) Kirsten Marie, f. 1813; 2) Jens, f. 1815, var stum og van­vittig; 3) Anders Christian, f. 1830.

6.  Nis Petersen, 1841 - 44, f. 23/12 1815 i Hoptrup, Haderslev amt. (Gdm. Andreas P., g. m. Dorothea Boiesdatter). Dim. Sk. 1836, 1/11 1841 1. og ks. i Kragelund, 1844 i Framlev, 1848 i Gud­bjerg, entl. 31/12 1885, levede 1898 i Langsø pr. Odense. G. m.

Karen Johanne Gjerstrup, f. 30/6 1819 i Sct. Jørgens sogn ved Svendborg. (Gartner Frederik G., g. m. Ida Kirstine Clausen). D. 28/7 1894 i Sct. Nicolaj sogn, Svendborg.

7.  Jørgen Andreas Olesen, 1844 - 47, se Elsborg.

8.   Hans Pors, 1847 - 51, f. 30/12 1819 i Jels. (Kniplings­kræmmer Niels Hansen P., g. m. Kjesten Møller). Dim. Sk. 1841, 1847 1. og ks. .i Kragelund, d. 27/10 1851 pludselig under udførel­sen af sin gerning. G. 1847 m. Nicoline Christiane Bredsgaard, f. 14/8 1818 i Viborg domsogn. (Stadsbedemand Hans B., g. m. Dorthe Cathrine Laanum). Levede 1907 i Viborg, „retskaffen og hæderlig". 1 datter.

 E. J. Rossen, 1/12 1851 til 24/3 1852 v. her, se Sjørslev.

9.  Niels Axel Jensen, 1852 - 58, f. 1818 i Todbjerg sogn, dim. Ly. 1845, 3/5 1852 1. og ks. i Kragelund, 1/2 1858 i Hadsten, afg. ca. 1884. G. m. Sidsel Cathrine Pedersen, f. 1832 i Vinderslev sogn.

10.  Anton Rudolf Lauritsen, 1858 - 61, se Lysgård.

11.  Carl Jensen Christensen, 1861 - 80, f. 11/1 1823 i Segalt, Skødstrup. (Lærer Jens C., g. m. Karen Kristensdatter). Elev på Ly., ueks., 1. i Kasted, 1/12 1861 konst. 1. og ks. i Kragelund; 1873 mistede han en ko, „er fattig og kan ej få en ny"; afsked 1/5 1880, d. i dec. 1880. G. I m. Marie Margrethe Christensen Vogt, f. 1832 i Sønderborg, d. 26/10 1870. G. II 10/10 1871 in. Elise Christensdatter, f. 19/3 1837 i Vesterhåb, Bryrup, boede 1886 på Over Feldborg hede, 1894 i Blæsbjerg i Aulum. 6 børn.

12.  Søren Nielsen (Hoflund), 1880 - 83, f. 28/1 1854 i Dallerup. (Hmd. Niels Jensen, g. m. Karen Sørensen). Dim. eks. kom. 1875, hjl. i Moborg, 15/7 1877 2'1. i Selde, 17/4 1880 I. og ks. i Kragelund, 21/12 1882 kaldet til Ure, Vejle amt, men kort efter til Sdr. Omme, d. 12'7 1883 i Sdr. Omme. G. 15/4 1879 i Serup m. Juditha Kamilla Augusta Friis, f. 2/9 1856 i Højen. (Gdr. Povel F. på Stensgård, d. 4'9 1886 som 1. i Skravad mølle, Roum, g. m. Dorothea Cathrine Olivarius). Efter mandens d. plejemoder på Jægerspris.

13.  Karl Kristensen, 1883 - 84, f. 29/12 1858 i Levring. (Gdr. Kristen Jensen, smed i Vium). Dim. Je. 1879, 1881 hjl. i Almind, i april 1882 1. i Estvad s. sk., 13/3 1883 i Kragelund, 24/3 1884 i Stauning v. sk., d. 20/12 1887. G. 15/3 1883 m. Karen Marie Jensen, f. 7/8 1860 i Kisom, Estvad.. (Jens Larsen). Begge er begr. i Stauning.

14.  Ole Lilliendahl Lauridsen, 1884 - 98, f. 31/5 1859 i Bottrup, Ølsted, Hatting herred. (Hmd. Laurs Pedersen, g. m. Gyde Phillipsen Bitsch). Brodfe: 1) D. S. Bitsch L., 1885 1. i Støvring; 2) Johan B. L., 1875 1. i Sinding ved Herning. Dim. Ge. 1882, 18/1 1883 2'1. i Serritslev, 24 '6 1884 I. og ks. i Kragelund, 1898 i Nim, entl. 1925, d. 2/4 1932 i Nim. G. I 1884 m. Marie Thomsen, f. ca. 1859 i Hansted ved Skanderborg. G. II 14/4 1899 i Gejsing m. Mikka Dissing, f. 22/12 1871 i Andst. (Lærer Stephan Christensen D., g. m. Margrethe Dissing). Levede 1941 i Kolding, hendes broder, Kr. D., se Gødvad.

15.  Jens Karl Kristensen, 1899 - 1902, se Hammershøj.

16.  Anders Jensen Andersen, 1902 - 09, f. 16/3 1873 i Sall. (Gdr. Jens Å., g. m. Maren Christensen). Dim. Si. 1901, hjl. i Knudstrup, 1902 konst. og 1904 fast ans. I. i Kragelund, 1/5 1909 i Århus, d. 1940. G. I 14/8 1908 her m. Else Margrethe Jensen, se li. her. G. II 14/10 1911 m. Cicilie Kirstine Jensen, f. 15/12 1886 i Kragelund. (Gdr. Søren J.).

 17.  Rasmus Askløv, 1909 - 31, f. 28/4 1869 i Hornborg. (Gdr. Hans Rasmus Christian Petersen, g. m. Anne Margrete Madsen). Dim. Vesterbro 1889, realskolebest. i Odense og Hals, en kort tid 1905 1. i Grove, Ringkøbing amt, 1909 1. og ks. i Kragelund, entl. 1/9 1931 på grund af sygdom, boede 1942 i Riis Skov, d. 1953. G. m. Maren Sofie Amalie Dedenroth, f. 15/2 1875 i Tjør­nelund, Finderup. (Møller Frederik Vilhelm D., g. m. Ane Sofie Jensen). D. 19/2 1941.

18.  Poul Georg Andersen, 1932 - 37, f. 13/2 1906 i Nykøbing M. (Maskinist Niels Peter A., g. m. Karoline Andersen). Dim. Je. 1927, v. fl. st., 1930 4'1. ved Assens centralsk., 1/3 1932 1. og ks. i Kragelund, 1937 i Nykøbing M. G. 24/4 1932 m. Elisabeth Margrethe Kristensen, f. 1/2 1909 i Ålborg.

19.  Marius Kristian Pedersen, 1937 -, f. 22/5 1904 i Jensgård, Gylling. (Gdr. Peder P., g. ni. Marie Kristensen). Dim. Ge. 1927, v. fl. st., 1/4 1933 1. i Bystrup, 1/8 1937 i Kragelund. G. 23/2 1936 m. Elly Sommer, f. 25/3 1908. (Købm. S. I. S. i Hjørring, g. ni. Eleonora).

 Lærerinder Forskolen

1. Else Margrethe Andersen, f. Jensen, 1901 - 08, f. 6/10 1880 i Rye. (Lærer Thomas J., g. m. Petrine Nielsen). Prx. La. 1900, 1901 konst. og 1904 fast ans. li. i Kragelund, d. 28/6 1908. G. i 12 dage med 1. A. J. Andersen her. se ovenfor nr. 16

2. Cathrine M. Pedersen, 1908 - 11, f. 3/11 1881 i Over Isen. (Gdr.). Dim. Va. 1907, 1/11 1908 fli. i Kragelund, entl. 1911, d. G. ni. gdr. i Fårvang.

3.   Mette Marie Kirstine Nielsen, 1911 - 13, f. 4/10 1883 i Fårup. (Gdr. P. N. i Grundfør). Dim. La. 1910, 1/9 1911 v. og 1/12 1912 fli. i Kragelund, 1/2 1913 i Tyvelse. G. 30/3 1920 m. Marius Henrik Hansen Kogler, 1924 1. i Faster.

4.  Maren Sofie Amalie Asklov, 1913 - 16. G. m. 1'1. A. her.

5.  Karoline Petrine Andersen, 1916 - 53, f. 8/12 1885 i Hørup, Jelling. (Politibetjent Jesper N., g. m. Petrine Nielsen). Dim. Ve. 1916, v. i Hyrup, 1/11 1916 fli. i Kragelund, entl. 1/8 1953. Søskende: 1) Kr. N., I. i Rorup; 2) Niels N., I. i Sandager; ") Sofie, g. ni. pens. 1. Ejner Jensen, Jelling, som har 4 sønner, der er lærere. G. 14/8 1926 m. lmd. Anders Andersen, f. 19/4 1890 i Pederstrup, Vinderslev. (Kroejer S. A. i Kragelund, g. m. Mar- grethe).
6.   Annalile Christensen, 1954 -, f. 21/3 1925 i Jetsmark sogn. (Bagerm. E. C., g. m. Anna Sofie Pedersen). Dim. Ve. 1954, 1/4 1954 asp. og 1/4 1956 fli. i Kragelund.


Kragelund friskole lededes en kort tid af L. Jensen Israelsen, som d. her 1889.

 CHRISTIANSHØJ SKOLE

 Blev bygget i 1765 som skole med landbrug, men var først omgangsskole for kolonisternes børn i Thorning og Kragelund sogne hvor læreren gik rundt, skoleholderen fik ved kgl. reskript af 31. maj 1794 løn af den kgl. kasse, og den næste skole byggedes 1823 for kgl. regning; den havde 5 fag bolig, 3 fag skolestue og 6 fag udhus, alt med lergulv, og udhuset var lavere og snævrere end den øvrige bygning. Her var jordlod til 1 ko og 5 får, den bestod af „30 td. land hede, mose og sandflugt". Skolen forbedredes flere gange og ombyggedes 1849 og 1873, den nedlagdes 1901, da Gråmose og Frederiksdal skoler byggedes. Se forøvrigt „Skovlovringer", Danm.s Folkeminder nr. 42, s. 95 ff.

1.  Niels Petersen Ruskjær, 1775 - 88, f. 1724, omgangsl., d. 1788. G. II m. Else Pedersdatter, f..1744. B.: 1) Kirsten, f. 1775; 2) Inger, f. 1779.

2.  Jacob Meiersen, 1788 - 97, f. 1736, skh. her, han var til tider sindsforvirret, og så ville han bindes, d. 1797. Hans kone var tiggerske og d. i Kragelund fattighus mange år efter ham.

3.  Niels Pedersen, 1797 - 99, skh. her.

4.  Peder Christensen Nørgaard, 1799 - 1806, se Ungstrup.

5.  Anders Villumsen, 1806 - 36, f. 4/6 1766 i Kragelund. (Villum i Colonien, g. m. Anne Andersdatter). Gdm. i Stenholt, senere omgangs]. om vinteren og murer, tækkemand og daglejer om sommeren, se Funder by 1781 og Pårup, 1806 „kgl. skole­lærer" i Christianshoj, Fr. VI besøgte skolen 1826, entl. 1836, var sidst indsidder hos kolonifæster Johs. Andr. Philler i Gråmose, Thorning, d. der 29/1 1856. G. II m. Maren Christiansdatter, f. 1764.

6.  Jens Peter Aaboe, 1837 - 57, se Engesvang.

7.  Anton. Rudolf Lauritsen, 1857 - 58, se Kragelund.

8.  Th. Chr. Schouby, 1858 - 60, handelsmand, 1858 konst. I. her, kasseredes 1/1 1860 på grund af uduelighed (som lærer).

9.  C. Bahnson, 1860, konst. 1. her, d. i april 1860 i Kbh. efter en operation. Hans enke fik 25 rdl. een gang for alle fra skole­fonden.

10.  Niels Hansen, 1860 - 72, f. 5/5 1819 i Stenløse. (Smed Hans Pedersen, Volderslev, senere parcellist på Højby mark, g. m. Marie Elisabeth Nielsdatter). Smed i Nr. Snede, 1/8 1860 konst. I. i Christianshoj, smedede mens børnene læste højt, var desuden landmand, tømrer, murer og missionsprædikant, men blandede Grundtvig m. indremission. sammen, folketingskandidat uden valg, ejede 5 fag af skolehuset, d. 17/3 1872. G. in. Ane Kathrine Nielsdatter fra Tårup på Fyn, d. 1870.

 11.  Jens Carl Pedersen, 1872 - 75, f. 18/8 1842 i Serritslev, Nebel. (Væver Peder Jensen, g. m. Johanne Jensdatter). Dim. Ly. 1863, 1. i,Dauding, 1872 I. i Christianshøj, 14/4 1875 i Struer, 16/2 1878 i Ribe marksk., d. 30/6 1885. G. in. Karen Frandsen, f. 13/5 1846 i Hansted. (Hmd. Frands Peter Andersen på Ege­bjerg mark, g. in. Abelone Pedersdatter). D. 21/1 1890.

— Skrædder Rasmus Sørensen var v. her før og efter 1. J. C. Pedersen.

12.  Søren Nielsen Wacherhausen, 1875 - 76, se Søby i Kobberup.

13.  Jørgen Peter Theodor Petersen, 1877 - 1901, overført til Frederiksdal.

 FREDERIKSDAL SKOLE

 Skolen her opførtes 1901 til afløsning for skolen i Christianshøj, og i1919 byggedes en forskole.

1.  Jørgen Peter Theodor Petersen, 1901 - 21, f. 5/1 1852 i Fåborg. (Skrædder Anders P., g. in. Hansine Marie Sørensen). Ydel af eks. fra Sk., højskoleophold, i 4 år 1. i Skjørring på Lol­land, 12/12 1874 konst. 1. i Hølund, Vrads herred, koll. 31/3 1876, 9/5 1877 i Christianshøj, 1902 i Frederiksdal, d. 11/1 1921. Se „Flksk." 1917, s. 324. G. I 1875 rn. Karen Marie Hansen, f. 24/8 1855 på Bredballe mark. (Indsidder Hans Laursen, g. in. Mar­grethe Laursen). D. 2/11 1883. G. II Anthonette Press, f. 21/12 1853 i Hørup, Viborg amt. (Gdr. Hans Jacob P., g. m. Ane Sø-rensdatter af Kjellerup). D. 5/11 1905. G. III 15/10 1910 i Her­ning in. Karen Marie Sørensen, f. 24/4 1879 i Fruelund, Vinders­lev. (Hmd. Jens Christian S., g. in. Christine Vildrik). D. 18/6 1912. G. IV 26/9 1918 i Kragelund m. Ane Kathrine Jensen, f. 24/2 1867 i øde Tamstrup, Hylke. (Hmd. Jens Christian J., g. rn. Ane Rothausen). D. 7/3 1924 i Silkeborg. B.: 1) Signe Marie Johanne, f. 1877; 2) Anna Kirstine, f. 1887; 3) Karen Marie, f. 1912.

2.  Johannes Møller, 1921 - 37, f. 24/9 1892 i Tåning ved Skanderborg. (Gdr. Christen M., g. ni. Mariane Katrine Kristen­sen). Dim. Ge. 1915, 13/9 1915 v. i Riis - Tebstrup, 1916 v. fl. st., soldat i 18 mdr., 1919 - 20 biskolel. i Jyllerup, 13/2 1921 v. og 1/5 s. å. 1. i Frederiksdal, 1928 - 29 årsk., entl. 30/4 1937 på grund af sygdom. G. 31/8 1924 in. Anna Margrethe Kristiansen, f. i Sct. Jørgens sogn, Svendborg.

— Lærer Møller havde de sidste 3 - 4 år flg. afløser.: Larsen, Poulsen, Hald og Munk.

3.  Laurs Romsdal Larsen, 1937 - 49, se Højbjerg.

4.  Jacob Lund Møgelbjerg, 1950 - 53, se Venning.

5.  Karl Ejler Hansen, 1953 -, f. 1/6 1918 i Silkeborg. (Lind. Karl Christian H., g. in. Ellen Kirstine Jensen). Dim. Si. 1952, 15/6 1952 v. i Stenholt sk., 1/8 1953 v. og 1/8 1954 1'1. 1. i Frederiksdal sk. G. 1/11 1941 m. Marie Mathilde Pedersen, f. i Silke­borg. (Tømrer Niels Marinus P., g. m. Maren Erasmine Marie Hansen).

 Lærerinder Forskolen

 Else Johanne Nielsen, 1919 - 22, f. 17/7 1897 i Bygum ved Alestrup. (Niels Laurits N., g. m. Johanne Kathrine). Dim. Od. 1917, 15/2 1918 v. i Ans, 23/4 1918 i Skovsborg, 1/9 1918 i Hejns­vig, 1/1 1919 fli. i Frederiksdal, entl. 1/10 1922, husmor, 1/4 1949 v. i Bajstrup, 1/11-20/12 1949 i Egebæk, Kravlund, 19/2 1952 i Vejbæk, 12/8 1952 i Bajstrup, 1/11 1952 fli. i Kragelund pr. Fårhus. G. 13/10 1922 m. Hans Jensen Høeg, f. i Hjordkær, Abenrå amt, lmd.

Kirsten Edel Mortensen, 1922 - 66,  f. 7/3 1899 i Vroue. (Malerm. Emil Jensen, g. m. Edel Olesen). Hendes farfader, 1. Isak J., se Vroue. Dim. Od. 1922, 1/5 1922 v. i Ørum pogesk., nov. 1922 v. og 1/12 1923 li. i Frederiksdal. Har slægtens poetiske åre. G. 7/11 1924 m. tømrer Niels Mortensen, f. 11/1 1900 i Kra­gelund. (Gdr. Kr. M. i Hesselskov pr. Kjellerup).

 FREDERIKSDAL FRISKOLE

Skolen begyndte 1875 på Tøndborggård og var Gruntvigsk, men flyttedes snart til et lejet lokale hos møller Edv. Jensen i Frederiksdal by. Hmd. Mads Pedersen, der i tre vintre havde været på Askov højskole, underviste, og han var- „en ualmindelig god lærer". Skolen nedlagdes 1901.

 STENHOLT SKOLE

Skolen er opført 1901 og boligen 1919. Her var omgangsskole indtil 1919. Skolen blev nedlagt 1/8 1953, og børnene befordres til Frederiksdal.

1.  Jørgen H. Iversen, 1901 - 19, se Skygge.

2.  Morten Petersen Leth, 1919 - 52, f. 13/2 1894 i Iller, Grønbæk. (Bmd. Peter Frandsen L., g. m. Marie Kirstine Andersen). Dim. Nexø 1917, 1/12 1919 el. i Stenholt sk., 1952 i Brande.

3.  K. E. Hansen, v. 1952 - 53, se Frederiksdal.

 FUNDER KIRKEBY SKOLE

Annex til Kragelund. Landsdommer Enevold Heug til Sejlgård gav ved fundats af 9/8 1734 (konfirmeret 31/12 1734) en degneskole for Funder ungdom, bestående af et nyt hus med toft ved Funder kirke, tillige korn- og pengeløn m. m.; men fundatsen trådte vist først i kraft noget senere. 100 år senere var skolehuset på 12 fag i een længe: 6 til bolig, 3 til skolestue og 3 til udhus. 1859 byggedes en ny skole på 12-13 fag, og 1901 bygge­des forskole, der afløstes 1930 af en ny dobbeltskole.

1.   Jens Andersen Juul, 1732 - 67, f. 1687 i Rårup pgd. (Pastor Anders Frandsen, g. in. Anna Jensdatter Juul). Stud. Ribe 1707, 25/8 1732 sognedegn her, begr. 7/12 1767. G. m. Maren Hurtig­karl, f. 1684, d. i Grønbæk, begr. 23/5 1778. B.: 1) Christen H. J., se Grønbæk degne; 2) Andreas J., bosat i Hornborg; 3) Johanne, g. m. degn Søren A. Endslev, se Grønbæk; 4) Kirsten, ugift; 5) Dorthe, d. i Holsten før moderen, efterladende sig 1 søn og 3 døtre. Andreas Tulipan i Ans kro blev værge for de fraværende arvinger.

2.  Benjamin Jacobsen Kiersgaard, 1768-95, f. 1732, 1761 skh. i Svostrup, 3/5 1768 sognedegn i Kragelund-Funder, d. 25/3 1795. G. m. Nelle Marie Krogh, f. 1738, d. 7/9 1831 hos gdm. Peder Baltzarsen i Sinding. Søster til provst Krogh i Sejling. Ingen børn.

3.  Mads Christensen, 1795-98, f. 1718, sognedegn her til sin d. 28/8 1798. G. in. Maren Christensdatter, d. 13/6 1798.

4.  Robertus Nielsen Hørdum, 1798 -1819, f. 1759, 1798 sognedegn og skh. her, d. 18/5 1819 som 1. og ks. G. m. Barbara Jens-datter, f. 1772, d. 21/3 1841. B.: 1) Anne Marie, f. 1791; 2) Gjertrud, f. 1796.

5.  Christen Guldbech, 1819 - 36, f. 1792, 1819 1. og ks. i Fun­der, var øvet i den indbyrdes undervisning, afg. 1836. G. 9/11 1820 m. jomfru i degneboligen Maren Møller, f. 1794. B.: 1) Caroline Christiane, f. 1821; 2) Frederik Christian, f. 1823, maskinbygger i Århus, g. in. Anna Margrethe Tegen; 3) Ma­thilde Elisa, f. 1826; 4) Jacob Julius, f. 1830.

6.  Peder Jørgensen Anholm, 1836 - 59, f. 12/3 1800 i Nordby, Samsø. (Hmd. Jørgen A., g. in. Ide Johanne Pedersdatter). Dim. Samsø 1816, 1816 1. i Stødou på Helgenæs, var 1834 subst. i Gød­vad, 26/3 1836 1. og ks. i Funder, entl. 1/9 1859. G. m. Ane Niel­sen, f. 1800 i Kragelund. B.: 1) Niels Jørgen, f. 1826, var murer­lærling 1845 og 1850 murersvend; 2) Ida Annette Christiane, f. 1828; 3) Ane Marie Kirstine Elisabeth, f. 1830; 4) Christiane Petrea, f. 1833.

7.  Niels Grønning, 1860 - 96, f. 24/4 1838 i Værum. (Hmd. og bødker Niels Chr. G., g. in. Kirsten Christensdatter). Dim. Ly. 1859, v. i Elsborg og Storeklinte, 1/11 1859 1. i Ø. Bording, 10/5 1860 i Funder, eks. i kirkesang i Jelling 1863, fast ansat 14/8 1863, deltog i krigen 1864, d. 31/8 1896. Se „Flksk." 1897, s. 44. G. 1862 in. Sidsel Kirstine Thomasdatter, f. 7/8 1824 i Tjurring. (Gdm. Thomas Hansen, g. in. Kirstine Jørgensdatter). D. 28/10 1900 i Ordrup. Datteren, Christine, fik boet udlagt. Lavrs Nielsen Pedersen, dim. Je. 1864, 1864 v. i Funder, 1/1 1865 1. i Brakker frisk., 1866-1906 1. i Åstrup ved Gramrode.

8.  Henrik Georgsen, 1896 - 1902, f. 22/1 1869 i Vårst, Gunde­rup. (Hmd. Anders G.). Prx. 1888, vl. i Hæsum, dim. Kbh. 1890, 1/11 1890 hjl. i Romdrup-Klarup, soldat, 15/12 1892 1. i Funder by, 24/11 1896 i Funder kirkeby, 24/2 1902 i Ellidshøj, nov. 1907 i Vridsløselille, d. i sep. 1930. Se „Flksk." 1930, s. 867. G. I 1883 m. ... Nielsen, f. 6/10 1871 i Klarup. (Lærer Ove Wrist N., g. m. Ane Johanne Clemensdatter). D. 1896. G. II 27/4 1906 m. Martha Nørgaard. 2 børn, Anker, c. jur. 1931.

  Peter Kristensen, 1902 - 26, f. 2/1 1874 i Over Viskum sk. (Lærer Christoffer Christensen, se Vejerslev). Dim. Je. 1893, 1/9 1893 v. i Sahl ved Vinderup, 2/5 1894 1. i Laven og ks. i Linå, 1/5 1902 i Funder, d. 9/5 1926. Udg. „Vor egen Bog". G. 18/11 1898 m. Mette Marie Jacobsen, f. 8/1 1875 i Borre, Vejerslev. (Gdr. Jens J., g. m. Birthe Kathrine Jensen). Lever 1957 i Gen­tofte. B.: 1) Knud Borre, f. 23/2 1901, c. jur.; 2) Svend B., f. 9/3 1903, 1930 1. på Karise realsk.; 3) Gudrun B., f. 9/5 1906, g. m. Ejnar Jørgensen, lærersøn fra Frydendal.

  Poul Harald Poulsen, 1926 -, f. 28/8 1895 i Harte. (Gdr. Jens P., g. m. Mette Møller). Dim. Je. 1916, årsk., v. fl. st., 1/5 1919 3'1. i Ølgod, 1/9 1926 l'1. i Funder. G. 1/10 1926 m. Valborg Sindberg, f. 24/8 1904 i Ølgod. (Tømmerhandler Hans S., g. m. Karen Tranberg).

 Lærerinder Forskolen

1.   Mariane Knudsen, 1901 - 41, f. 29/3 1879 i Hjerk. (Gdr. Kristen K., g. m. Karen Andersen). Dim. La. 1901, 1/12 1901 konst. og 1903 fast ans. li. i Funder, entl. 31/3 1941.

2.  Dagny Christiane Sørensen, 1941 - 46, f. 6/3 1916 i Højs­lev. (Gdr.) Dim. Ve. 1937, 1938 fli. i Gråskov, 1/9 1941 i Funder, entl. 1/7 1946. G. 6/7 1946 m. gdr. Magnus Toft, Gråskov, Thor­ning, d. 8/1 1952.

3.  Inga Vibeke Rønlev Hansen, 1946 -, f. 20/7 1923. (Lærer H. H., se Aidt). Dim. La. 1945, 1/11 1946 v. og 1/8 1947 fli. i Funder kirkeby.

 FUNDER BYSKOLE

Embedet oprettedes 1880, og en ny skole byggedes samme år, den fik en tilbygning 1901. I 1953 byggedes en ny 3-klasset skole uden særlokaler.

— Funder bymænd lejede nogle år Anders Villumsen som skh., se Christianshøj, i 1781 var avlen dårlig, og man ville spare udgiften til en skh.; men en klog mand sagde, at når børnene var hjemme, ville de plage for brød, og man beholdt skoleholderen.

1.   Niels Pedersen Steenhus, 1880 - 92, f. 2/5 1852 i Homå. (Hmd. Peder Nielsen S., g. m. Mette Marie Jensen). Dim. Bl. 1880, 1/9 1880 1. i Funder by ,entl. 30/9 1892 på grund af syg­dom, d. 1895 i Odense. G. m. Mette Cathrine Sundahl, f. 28/2 1862 i Odense frue sogn. (Snedker Ole Therkelsen S., g. m. Anne Marie . Tornø). B.: 1) Marie Elisabeth, f. 1882; 2) Ove Peter, f. 1883; 3) Alfred Nikolai, f. 1885; 4) Harald Georg, f. 1889.

2.  Henrik Georgsen, 1892 - 96, se Funder kirkeby.

3.  Christen Jensen, 1897 - 1900, f. 27/1 1867 i Sevel. (Gdr. Laurs Peder J., g. m. Bertha Marie Jensen). Dim. Si. 1896, vakancel. i Funder, 10/2 1897 I. i Funder by, 1900 i Simmelkær, 1906 i Them, d. 31/12 1917. Brødre, se Selde og Hornbæk. G. I 21/4 1890 m. Mette Nielsen, f. 9/1 1871 i Sevel. (Gdr. Jens N., g. m. Kirsten Madsen). D. 17/6 1915. G. II 31/5 1917 i Jebjerg m. Kristine . Villadsine Balleby, f. 22/9 1871. (Lærer Bendt B., se Jebjerg). D. 27/11 1934 i Struer. Datteren, Laura Petra Bertha Marie, f. 29/7 1891 i Kerteminde.

4.  Kristian Rasmussen Pedersen, 1900 - 05, se Hjorthede.

5.  Johannes Thorvald Hansen, 1905 - 13, se Sparkjær.

6.  Søren Jørgensen Grauengaard, 1913 - 43, f. 26/8 1877 i Hvirring. (Gdr. Anders G., g. m. Marie Sørensen). Dim. Ge. 1900, vl. i Østergård, 1/4 1901 2'1. i Ramme, 1902 i Hedensted, 1906 i Nørreskov ved Give, 1907 i Boes, 1913 1. i Funder, entl. 1/4 1943. G. 24/10 1908 m. Kirstine Sørensen, f. 10/10 1882 i Give sogn. (Gdr. Søren Olsen i Silesthoved, g. m. Ane Olsen).

7.  Peder Nørby Christensen, 1943 - 46, f. 8/12 1915 i Asp. (Cementstøber N. C. C.). Prx., dim. N. N. 1937, årsk., 1938 2'1. i Rønbjerg, 1943 el. i Funder, 1/10 1946 1. ved „Kornmod" i Silkeborg, 1950 forst. for Silkeborg ordblindeinstitut, 1950-54 tillige 1. for ordblinde ved Silkeborg komm. sk. G. 1938 m. Lydia Ørts, f. 8/10 1919. (Lærer Chr. Ø., 1927 1'1. i Fovsing, g. rn. Ane Marie Øgendahl). I juleferien 1943 blev lærerhjemmet plyndret af tyve.

8.  Otto Harry Erik Petersen, 1946 -, f. 11/9 1911. (Barber T. T. P. i Nr. Snede). Dim. Je. 1932, v. fl. st., 1935 1. ved Nr. Snede privatsk., 1937 ved Thyrsting privatsk., 1938 el. i Højlund, 1/12 1946 i Funder.

 Lærerinder

1.   Anna. Sigersen Nielsen, 1945 - 47, f. 7/3 1921, asp. 1/8 1945.

2.   Sigrid Kristine Jensen, 1947 - 49, f. 7/2 1923, 1/8 1947 asp.

3.   Ane Kirstine Kristensen Hede, f. Jensen, 1951 -, f. 20/4 1915, li. i Sdr. Nissum ø. sk., 1/10 1951 i Funder.

ENGESVANG SKOLE

Engesvang blev et sogn 1896 og en selvstændig kommune 1/4 1915. Her var indtil 1857 omgangsskole, hvor læreren fra Kragelund underviste to dage ugentlig om sommeren, og der holdtes vinterlærere. 1857 byggedes skole og bolig for en enelærer, der opførtes en ny skole 1880 og 1922, og forskolen byggedes 1902. I 1921 - 22 ombyggedes skolen. (Arkitekt Vig-Nielsen). En nybygget 7- klasset skole indviedes 12/1 1956. Se også Pårup skole.

1.   Jens Peter Aaboe, 1857 - 78, f. 15/7 1814 i Viborg domsogn. (Kobm. og amtsskriver Clemen Fischer A., g. m. Ane Kir­stine Lundum). Dim. Ly. privat 1837, 1/11 1834 omgangsl. i Kragelund-Funder, 1/1 1837 konst. 1. i Christianshøj, koll. 16/3 1838, 1/9 1857 i Engesvang samt Pårup og Skygge, entl. 1/.11 1878. Var tillige privatl., vinkelskriver, dygtig lmd., sognerådsfmd., legatstifter m. in., d. 11/12 1895, begr. i Kragelund. Se skh. J. P. Lundum i Vinderslev. G. I 31/5 1836 in. Mette Nielsdatter, f. 1798 i Tyvkjær, Ikast, tjente fra 1828 i Kragelund pgd., d. 20/3 1877. G. II 23/1 1878 m. forriges søsterdatter Mette Vejby, f. 8/2 1843 i Ikast. (Peder Nielsen V. i Kirkeby, g. m. Pouline Nielsdatter). D. 13/4 1908. Ingen børn, men en plejedatter, Marie, g. m. arbmd. Johs. Nielsen, Engesvang. Se „Skovlovringer", Danske Folkeminder, nr. 42; Aaboe Kristensen: Erindringer, s. 10 ff.; „Fra Viborg Amt", 1931, s. 77.

2.  Rasmus Sørensen Juul, 1878 - 1913, f. 7/2 1849 i Kastbjerg ved Grenå. (Søren Chr. Rasmussen J., senere gårdfæster i Karlby ved Grenå). Dim. Ly. 1872, I. ved Hammerum højsk., 1873 2'1. i Voldby, 1876 1. i Egebjerg ved Vinderup, 24/10 1878 i Engesvang, havde hjl. det sidste år, entl. 31/3 1913, d. 1937 i Søstrup ved Holbæk. G. m. Elisabeth Jensen, f. 7/1 1847 i Fuglsang, Østbirk. (Gdr. Jens Thomsen). D. 18/12 1921. B.: 1) Agnes Margrethe, se li. her; 2) Dagmar Elisabeth, f. 21/3 1887, g. 1913 rn. Johan­nes Sølvhøj, 1922 1. i Helsingør.

3.   Jørgen Christensen Nedergaard, 1913 - 49, f. 2/9 1883 i Vrå, Pederstrup ved Viborg. (Gdr. Christian N. N., g. in. Jo­hanne Jørgensen). Dim. N. N. 1907, v. i Hjerm s. sk., 15/10 1907 vl. i Bølling, soldat, 1/1 1909 I. i Donslund, 1/7 1913 1'1. i Enges­vang, entl. 1/11 1949, _flyttet til Viborg. G. 30/10 1909 m. Tho­masine Marie Nielsen, f. 26/9 1883 i Lønborg. (Gdr. Niels Ibsen N., g. m. Mette Kathrine Sørensen). D. 25/12 1956. Datteren, Meta Kathrine, se Viborg

M. L. Ingemann, 1/1 1950 kaldet til 1'1. i Engesvang, men frabad sig embedet, se Skygge sk.

4.  Jørgen Holm Trøst, 1950 -, f. 27/8 .1916 i Ringkøbing. (Murer Svend T., g. rn. Marie Holm). Dim. Je. 1938, v. fl. st., 1/11 1942 1. i Ilderhede sk., 1/11 1945 2'1. og 1/5 1950 l'1. i Enges­vang. G. 24/3 1945 m. Annalise Jensen, f. 23/4 1920 i Århus. (Malerm. Valdemar J., g. m. Henny Schlambusch).

 Andenlærere

1. Søren Peter Sørensen, 1922 - 23, f. 22/9 1899 i Ellerup, Gjern ved Silkeborg. (Gdr. Peder S.). Dim. N. N. 1921, årsv. i Struer, 1/9 1922 2'1. i Engesvang, 1923 konst. og 1/10 1924 1. i Nr. Vium. G. 23/9 1926 m. Margrethe Pedersen, f. 23/9 1903. (Gdr. Frands P. i Engedal, Gjern). De druknede begge under badning i Nr. Vium å 5/7 1932. 2 børn.

2.  Jens Aa. Kristian Scriver, 1924 - 25, f. 23/3 1895 i Skorup-Tvilum. (Gdr. Peter S., g. m. Ellen Graugaard). Dim. N. N. 1922, 1/5 1924 2'1. i Engesvang, 1/4 1925 I. i Gribstrup og org. i Klov­borg. G. 23/8 1924 m. Anna Petersen, f. 30/7 1901 i Svenstrup, Als. (Lærer Erich P.).

3.  Frederik Fiil Pedersen, 1925 - 27, se Mollerup.

4.  Viggo Hare Hansen, 1927 - 28, f. 24/5 1902 i Vebbestrup. (Lærer Mikkel H., g. m. Petra Juliane Marie Hare). Dim. Ge. 1923, årsk., 1/8 1927 1. i Engesvang, 1/11 1928 i Gl. Lindholm. G. 11/10 1929 m. Esther Camilla Boel, f. 2/6 1901 i Arden.

5.  Jørgen Andersen, 1928 - 38, f. 31/3 1903 i Sigersted ved Sorø. (Gdr. Peder Ditmar A., g. m. Anna Louise Mary Hansen). Dim. Jo. 1926, 1/8 1928 2'l. i Engesvang, fik i Engesvang ind­rettet Danmarks første friluftsbad, 1938 1. i Silkeborg. G. 26/12 1926 m. Karen Marie Steffensen, f. 22/10 1901 i Sigersted.

6.  Karl Bernt Mortensen, 1938 -  45, f. 4/12 1914 i Linå. (Lærer Søren M., g. m. Jensine Mikkelsen). Realeks., dim. La. 1937, 1/5 1938 asp. og 1/6 1940 1. her, 1/8 1945 i Silkeborg. G. 1947 m. Meta Pedersen, f. 1/9 1921. (Gdr. P. P. i Brandstrup). Li. i Silkeborg.

7.  Jørgen Holm Trøst, 1945 - 50, se l'1. her.

8.  Gunner Olesen, 1950 - 53, f. 17/11 1924, dim. Ge. 1949, 1/9 1950 1. i Engesvang, 1/4 1953 i Vallensved. G. 28/8 1950 m. Rita Jørgensen fra Mindstrup, Sj.

9.  Niels Hauge Jensen, 1953 - 57, se Højbjerg.

10.  Karl Martin Mondrup, 1956 -, f. 26/11 1919 i Hvorslev. (Peter M., g. m. Mette Marie Christensen). Dim. Si. 1949, 1/8 1949 1. i Grædstrup, 1/8 1956 i Engesvang. G. m. li. nr. 5 her.

 Lærerinder

Her var først en pogeskole 1890 - 1901, hvor der undervistes af Morten Pedersen fra Julianehede, og efter hans død af frk. Kristiane Jensen.

1.  Johanne K. Nielsen, 1901 - 09, f. 25/12 1877. (Hmd. i Nees, Ringkøbing amt). Dim. La. 1901, 1901 li. i Engesvang, 1909 i Kirkehelsinge, afg. 1913.

 2.  Agnes Margrethe Juul, 1909 - 13, f. 28/6 1881 i Engesvang. (Lærer R. S. J., se foran). Dim. La. 1904, 1/6 1906 li. i Vindbyholt, 1909 i Engesvang, 1913 i Nr. Dalby, 1920 i Søstrup.

 3.  Margrethe Larsen, 1913 - 16, f. 14/12 1888 i Tøstrup. (Lærer Hans L., g. m. Anne Rasmussen). Dim. La. 1910, 1/12 1910 li. i Vium, 1/5 1913 i Engesvang, 1/9 1916 i Vitved.

 4.  Marie Leonora Nielsen, 1917 - 55, f. 24/1 1889 i Horsens. (Lærer Jørgen N., 1891-1920 i Rom, g. m. Kirstine Jensen). Dim. Ve. 1916, 1/1 1917 konst. og marts 1917 li. i Engesvang og tillige org., entl. 31/3 1955. Søsteren, Betty Sigrid, g. m. N. C. F. Hahn, 1915 1. i Kolding.

5.   Anne Kirstine Mondrup, f. Siholmer, 1956 -, f. 16/1 1925 i Tjørring. (Kristian S., g. m. Inger Bech). Dim. La. 1949, v. i Silkeborg, 1/8 1952 li. ved Brædstrup realsk., 1/8 1956 i Enges­vang. G. m. K. M. Mondrup, se I. her.

 PÅRUP SKOLE

En biskole indrettedes 1857 i en storstue i en af Pårup-gårdene, senere i et aftægtshus ved samme gårde, her og i Skygge undervistes af læreren fra Engesvang to dage ugentlig hvert sted om vinteren, medens børnene fra de to biskoler søgte Engesvang skole een dag ugentlig om sommeren. 1873 ansattes en omgangslærer, der underviste tre dage ugentlig i Pårup og ligeså i Skygge, men som fra 1880 boede i Engesvang skole. Fra ca. 1883 kom Julianehede skole med, og der undervistes saa to dage ugentlig hvert sted. Der var kun eet sæt skolemateriel, som læreren medbragte fra sted til sted, og han havde 4, 5 og 6 km fra Engesvang til de tre biskoler. I 1901 omdannedes disse skoler til selvstændige lærerembeder, der byggedes nye skoler her og to skoler til foruden to forskoler, og denne nyordning iflg. skoleloven af 1899 kostede Kragelund-Funder-Engesvang ca. 45.000 kr. til skolebygninger.

Af omgangslærere kan nævnes:

1.  Anders Villumsen, ca. 1775 - 1806, se Christianshøj.

2.  Peder Christensen Woer, var 1834 skh. i udmarksdistrikterne.

3.  Lars Gregersen, 1845, i Fårup, Skygge, Klosterlund og Grøndalsgård.

4.  Poul Mikkelsen, 1864 - 80, f. 1842 i Funder, vac. af Blicher, ca. 1861 omgangsl. i Højmose i Brejning, 1864 i Pårup m. m., afg. 1880. G. 1/8 1864 m. Laurence Christine Marie Jensdatter af Brejning mølle, f. 1837 i Hee. (Hmd. Jens Thuesen).

5.  Jeppe Andersen, f. 12/2 1857 i Lunderskov, dim. Ge. 1878, husl. på Vesterdal, fra 12/8 1880 kaldet til 1. i Pårup m. m., men vist 1. her før den tid, 21/4 1883 i Hede sk., Ikast, 1888 i Biltris ved Roskilde, entl. 31/3 1922. Ugift.

6.  Villads Nielsen, 1883  - 1900, se Julianehede. Han betalte af og til en anden for at undervise i Pårup, således: R. Worre Ras­mussen, 1894, se Neder Hvam; Carl Chr. Sørensen, 1897, se „H. D.", s. 290.

 Lærere

1.  Carl Thomassen, 1900 - 03, f. 10/5 1868 i Væth, Ørum. Elev på Jebjerg højsk., 1/1 1890 1. ved Lille Ajstrup frisk., 1/5 1891 til 1/8 1894 ved Gøttrup frisk., 1/5 1898 til 1/4 1899 v. i Ondrup ved Odder, dim. Si. 1899, 23/9 1899 v. i Stokbro, 1/3 1900 1. i Pårup, 1/9 1903 i Tøving på Mors, d. 30/7 1928. Se „Flksk." 1928, s. 583. G. m. Dorthe Kathrine Henriksen. 5 børn.

2.  Carl Andreas Rønne, 1903 - 07, f, 15/8 1878 i Åkirkeby. (Købm. og lmd. Jørgen Kofoed R., g. m. Caroline Mathea Kofoed). Dim. Ne. 1899, 9/9 1899 v. i Farre ved Vejle, 1/8 1900 i Knud­sker, 15/11 1900 i Rønne, 4/4 1901 i Buerup, 1/9 1901 i Starre-klinte, 1/10 1902 i Nørre Vorupør, 20/10 1903 i Pårup, 1907 i Nylars, 1912 i Bodilsker n. sk., entl. 1/1 1944. G. 9/11 1902 m. Frederikke Augusta Petersen, f. 11/10 1880 i Vallekilde.

3.  V. M. Nellemann Laursen, 1907 - 09, se Nisset.

4.  Hans Chr. Winther Hansen, 1909 - 49, f. 15/1 1884 i Åle ved Rask mølle. (Lærer Jens H., g. m. Birthe Winther). Dim. Ge. 1905, hjl. i Dørup, 1907 2'1. i Torrild, 1/12 1909 i Pårup, entl. 1/11 1949. Broderen, Daniel W. H., se Skive. G. m. Stef fine Marie Kristensen, f. i Voerladegård. (Landbruger Mathias K., g. m. Kirstine). 5 børn: Sigrun, g. m. I. Frans Walter, Gåsdal ved Borris.

5.  Niels Aage Katballe, 1950 -, f. 10/2 1899 i Kjellerup, Hørup. (Bygmester P. P. K., g. m. Petrea Sofie Lauritsen). Dim. Si. 1921, 1/3 1922 1. ved Ålbæk frisk, i Thyregod, 1/7 1924 el. i Græsdal, 1950 i Pårup. G. 7/12 1930 rn. Anine Kristine Elisabeth Hansen, f. 25/3 1906 i Hørup sogn. D.: Vita, se Brårup ved Ans.

SKYGGE SKOLE

Om de ældste skoleforhold, se Pårup. 1901 byggedes en skole her, og læreren underviste indtil 1919 tillige i Stenholt. Skolen her nedlagdes 1/5 1955, og børnene flyttedes til Julianehede og fra 1/4 1956 til Engesvang.

1.  Jørgen Hansen Iversen, 1901 - 29, f. 19/7 1868 i Nørå, Bramminge. (Sognefoged Hans Ibsen I.). Provsteprøve, 1/1 1885 1. i Kokspang ved Varde, vl. og v. fl. st., i 4 år biskolel. i Plougstrup, 1901 1. i Skygge - Stenholt, fra 1919 kun i Skygge, entl. 1/10 1929, flyttede til Kjellerup, d. 1943. G. 1/12 1900 m. Inger Marie Andersen. (Bind. Svenning A., Tange, Sdr. Gørding). 4 børn: 2 døde, 2 er købmænd i Kjellerup.

2.  Magnus Laurinus Ingemann, 1929 - 54, f. 6/10 1899 i Hjerm. (Gdr. Poul I., g. m. Mette). Dim. N. N. 1927, v. ved Saustrup drengehjem, 1928-29 vl. i Vester Gåsdal, sygev. og 1/5 1929 1. i Skygge, fast ans. 1/5 1930, 1954 1'1. i Fjelstervang. G. 29/5 1930 rn. Signe Damkjær. (Gdr. Hans D., Harte ved Kolding).

 JULIANEHEDE SKOLE

Indtil 1883 hørte distriktet til Bording i Ringkøbing amt med hensyn til kirke og skole. Et fast lærerembede oprettedes og skolen byggedes 1901. Se Pårup.

Jens Skyum, 1818-55 kgl. kolonil., se „H. D.", s. 387.

1.   Villads Nielsen, 1901 - 21, f. 6/1 1859 i Marup, Skjern. (Niels Christian Willadsen, g. m. Johanne Jensdatter). Dim. Ge. 1881, vl. i Rabjerg, Dejbjerg, 17/7 1901 omgangsl. i Pårup m. 1901 el. i Julianehede, entl. 31/8 1921, d. 25/4 1932 i Varde, begr. i Tistrup. Ugift. Søsteren, Johanne N., var hans husbestyrerinde; en anden søster: forfatterinden Kjærsten Jensen Alkjærsig.

Niels Jensen Sønderby, v. 1917 - 18, siden 1924 1. i Finde­rup ved Skjern.

2.  Carl M. Andersen, 1921 - 49, f. 19/6 1885 i Vinding pr. Sørvad. (Jens A., g. m. Maren Kristensen). Dim. Hs. 1913, 1. i Bodholt og Døstrup, Sdjl., 1/9 1921 i Julianehede, entl. 31/10 1949, fl. til Silkeborg. G. 1920 rn. Helga Jensen, f. i Ringsted.

3.  Niels Laurits Larsen, 1950 -, f. 12/12 1894 i Trunderup. (Købm. Mads L., g. m. Else Marie Rasmussen). Dim. Hs. 1922, årsk., v. og 1/8 1923 el. i Nebel, 1950 i Julianehede. G. 28/8 1923 m. Ingeborg Aagaard-Jensen, f. 14/2 1898 i Næstved. (Hotelejer Peder Simon J., g. in. Marie Kristiansen).

 

 
Retur til hovedside